Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetiştirilmek üzere yurt dışı personeli alıyor! KPSS şartsız başvuru

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79 ve 80 inci maddeleri ile “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, 2024 yılında Bakanlığımıza tahsis edilen yurt dışı kontenjanları 16.10.2023 tarihli ve 7713 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. İşte detaylar…

HANGİ ALANLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

 • 2 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans ( 0 – 12 Ay )

 • 1 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans ( 0 – 24 Ay )

 • 20 Kişi Yurtdışı Staj ( 0 – 24 Ay )

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak. 

2. Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

3. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 

4. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5. Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 yaşını tamamlamamış olmak.(31.12.1984 tarihinden sonra doğmuş olmak)

6. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7. Lisansüstü öğrenim amacıyla gönderilecekler için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 (yetmiş) puana denk bir puana sahip olmak. (İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.)

8. Uluslararası kurum ve kuruluşlara staja gönderilecekler için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 90 (doksan) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak. (İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.)

9. Yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir belgeleri son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde almış olmak.

10. ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında söz konusu yabancı dil sınavları;

* İngilizce için; Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik,

* Almanca için; TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut,

* Fransızca için; DELF & DALF olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, ÖSYM tarafından hazırlanan “Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi”nin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca; uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına Devlet üniversitelerinde girilmesi zorunludur.

11. Üniversitelerden kabul belgesi alınması durumunda; Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı uyarınca, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ile QS World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 300 içerisine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde olması gerekmektedir. 

12. Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağırılmamış olmak.

13. Daha önce sürekli görevle yurt dışına atanmamış olmak.

MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 • En son mezun olunan eğitim kurumundan alınan diploma örneği (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik gelmektedir. e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmeyen ve yurt dışından mezun olan adaylar ise belgelerini e-Devlet üzerinden yükleyecektir)

 • Onaylı Hizmet Belgesi.

 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik gelmektedir.) 

 • Yabancı Dil Düzeyini Gösterir Belge (e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmeyen sınav sonuçları, başvuru esnasında aday tarafından yüklenecektir. Belge son başvuru tarihi itibarıyla 2 yıl içerisinde alınmış olmalı ve doğrulama kodu bulunmalıdır.)

 • Başvurulan üniversiteden/uluslararası kuruluştan alınacak Kabul Belgesi ve tasdikli Türkçe tercümesi

 • Okul Tanıma Belgesi (Kabul alınan üniversitenin YÖK tarafından tanındığını gösterir belgedir.)

 • Katılmış olduğu kursları gösterir belge örnekleri

 • Eğitim görmek istediği konu, amaç ve deneyimlerini de belirten özgeçmiş.

MÜRACAAT, SEÇİM ŞEKLİ VE GENEL HÜKÜMLER

1.  (A) Bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar, (B) bölümünde istenilen belgeler ile beraber e-Devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaklardır.

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

2. Başvuru yapacak adaylar lisansüstü veya staj tercihlerinden yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

3. Başvuru yapacak adaylar;  Yetiştirilmek İçin Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları İçin Bakanlığımıza Tahsis Edilen Kontenjan Tablosunda konuları ve süreleri verilen eğitim kontenjanlarından bir konu için veya Staj Yapmak Amacıyla Uluslararası Kuruluşlara Gönderilecek Devlet Memurları İçin Bakanlığımıza Tahsis Edilen Kontenjan Tablosunda yer alan uluslararası kuruluşlardan yalnızca biri için başvuru yapabileceklerdir.

4. Geçici görevli olarak çalışan personel kadrosunun bulunduğu birim aracılığıyla başvuru yapacaktır.

5. Tercih yapılacak eğitim konuları için kontenjanlarda belirtilen hizmet sınıflarına (TH, GİH, AH, SH) dikkat edilmesi gerekmekte olup hizmet sınıfına uygun olmayan konular kabul edilmeyecektir.

6. Tercih yapılacak konuda alınacak Kabul Belgesi ve tasdikli Türkçe tercümesi başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.

7. Adaylar başvurularını 30/06/2024 Pazar günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda tamamlanması gerekmektedir.

8. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, Seçme Komisyonu tarafından mülakata tabi tutulacaktır.

9. 6067 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Yetiştirilmek İçin Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları İçin Bakanlığımıza Tahsis Edilen Kontenjan Tablosunda yer alan kontenjanlar, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3’ünün yarısından fazla miktarda dış burs sağlayanlara öncelik verilmek suretiyle kullanılacaktır.

10.Yetiştirilmek İçin Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları İçin Bakanlığımıza Tahsis Edilen Kontenjan Tablosunda yer alan 0-24 ay süreli kontenjanlar, gerektiği durumda Staj Yapmak Amacıyla Uluslararası Kuruluşlara Gönderilecek Devlet Memurları İçin Bakanlığımıza Tahsis Edilen Kontenjan Tablosunda belirtilen uluslararası kuruluşlara staja göndermek amacıyla kullanılabilir. Bu durumda, diğer kontenjanlar aynı sayıda eksik kullanılır.

11. Yurt dışına gönderilecek personelden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınacaktır.

12. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre yurt dışına gönderilenlerin, eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

13. Yurtdışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, 15 (on beş) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

14. İlanda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylara ilişkin işlemler sonuçları ile beraber iptal edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Mülakata katılacak personel mülakat tarihi ve yol süresi de dikkate alınarak izinli sayılacaktır. Bu maksatla Ankara’ya geliş-dönüş ve diğer masraflar adaylarca karşılanacaktır.

2. Lisansüstü öğrenime gönderilecek personelin tam zamanlı programlara kayıt olması esastır.

3. Lisansüstü öğrenime gönderilenlerin eğitimlerini en kısa sürede bitirmeleri esas olup, programın zamana yayılarak uzatılması ve böylece yurt dışı eğitim ile ilgili gereksiz harcamaları önlemek için öğrenim gördükleri eğitim kurumlarında yaz ayları dahil her sömestr için tam zamanlı öğrenci statüsüne uygun kredi ve dersleri almaları zorunludur.

4. Bakanlıkça, ilgili yükseköğretim kurumundan her sömestr sonunda not dökümü (Transkript) talep edilecektir.

5. Lisansüstü eğitim yapılacak üniversitelerce istenilen mali destek mektupları (sponsorluk belgeleri), adayların kadrosunun bulunduğu birim tarafından imzalanacaktır.

6. Gerekli kredileri alarak eğitimlerini tamamlayanlar, gönderiliş süresine bakılmaksızın 15 gün içinde yurda dönerek görevlerine başlamak zorundadırlar. 15 günlük bu süre zarfında kendilerine sadece yurt içi maaş ödemesi yapılacaktır.

7. Bakanlıkça yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile yurt dışına gönderilen memurlara, gönderilme şekillerine bakılmaksızın, yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir. Mecburi hizmetini tamamlamadan görevinden ayrılanlar ile müstafi sayılanlar, bir ceza ile görevine son verilenler, eğitimdeki başarısızlığı veya kendi kusuru nedeniyle yurt dışından geri çağrılanlar ya da verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönenler için yapılan her türlü masraf ilgiliden tahsil edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir